Details
Tournament code orco20140208open
Description 2014 SoCal Open
Tournament date 02/08/2014
Elab date 02/08/2014
State CA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 8, 2014 Chiu, Jeremy (17531) Lu, Andrew (14956) 0 7
Feb. 8, 2014 Shen, Jerry (12963) Ma, Zhihong (20317) 0 7
Feb. 8, 2014 Zhou, Yixian (11816) Cho, Beomgeun (19984) 0 7
Feb. 8, 2014 Li, Mike Yunxuan (15726) Tsai, Norman (13700) 0 7
Feb. 8, 2014 Ha, Soo-ihl (20894) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Feb. 8, 2014 hong, kevin (2998) Ye, Aaron (17069) 0 7
Feb. 8, 2014 Han, Kuo-Ruey (3361) Burrall, Matthew (8686) 0 7
Feb. 8, 2014 Lu, Andrew (14956) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
Feb. 8, 2014 Cho, Beomgeun (19984) Ma, Zhihong (20317) 0 7
Feb. 8, 2014 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 7
Feb. 8, 2014 Burrall, Matthew (8686) hong, kevin (2998) 0 7
Feb. 8, 2014 Shen, Jerry (12963) Chiu, Jeremy (17531) 0 7
Feb. 8, 2014 Tsai, Norman (13700) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Feb. 8, 2014 Ye, Aaron (17069) Ha, Soo-ihl (20894) 0 7
Feb. 8, 2014 Cho, Beomgeun (19984) Lu, Andrew (14956) 0 7
Feb. 8, 2014 hong, kevin (2998) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Feb. 8, 2014 Ma, Zhihong (20317) Chiu, Jeremy (17531) 0 7
Feb. 8, 2014 Li, Mike Yunxuan (15726) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Feb. 8, 2014 Burrall, Matthew (8686) Ye, Aaron (17069) 0 7
Feb. 8, 2014 Han, Kuo-Ruey (3361) Ha, Soo-ihl (20894) 0 7
Feb. 8, 2014 hong, kevin (2998) Cho, Beomgeun (19984) 0 7
Feb. 8, 2014 Lu, Andrew (14956) Burrall, Matthew (8686) 0 7
Feb. 8, 2014 Chiu, Jeremy (17531) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Feb. 8, 2014 Ye, Aaron (17069) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 7
Feb. 8, 2014 Ma, Zhihong (20317) Ha, Soo-ihl (20894) 0 7
Feb. 8, 2014 Han, Kuo-Ruey (3361) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Feb. 8, 2014 Cho, Beomgeun (19984) Ye, Aaron (17069) 0 7
Feb. 8, 2014 Lu, Andrew (14956) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 7
Feb. 8, 2014 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Ma, Zhihong (20317) 0 7
Feb. 8, 2014 Chiu, Jeremy (17531) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
Feb. 8, 2014 Zhou, Yixian (11816) hong, kevin (2998) 0 7
Feb. 8, 2014 Burrall, Matthew (8686) Tsai, Norman (13700) 0 7