Details
Tournament code spot20100613
Description Strong Players Online Tournament 1
Tournament date 06/13/2010
Elab date
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
June 13, 2010 Campagnie, Remy (18232) Gourdeau, Daniel (14664) 0 7
June 13, 2010 Gan, Jianing (17679) Lung, Patrick (13153) 0 7
June 13, 2010 Chen, Yong (5018) Lui, Eric (7673) 0 7
June 13, 2010 Tu, Xinyu (10446) Jhirad, Nicholas (14813) 0 7
June 13, 2010 Huang, Andrew (13637) Yu, Jin (18231) 0 7
June 13, 2010 Dobrescu, Bogdan (6270) Zhou, Yuan (4566) 0 7
June 13, 2010 Kim, Myung Wan (16670) Zhang, Hugh (13150) 0 7
June 13, 2010 Zhang, Jian (14384) Gourdeau, Daniel (14664) 0 7
June 13, 2010 Price, Guthrie (12829) Ge, Yongfei (10617) 0 7
June 13, 2010 Gan, Jianing (17679) Chen, Mengmeng (17653) 0 7
June 13, 2010 Zhou, Yixian (11816) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
June 13, 2010 Wang, Yinli (10158) Xu, Yang (11531) 0 7
June 13, 2010 Lu, Ke (11746) Wu, Changlong (12447) 0 7
June 13, 2010 Sun, Calvin (12602) Tang, Curtis (9459) 0 7
June 13, 2010 Lu, Andrew (14956) Huang, Xiaohan (16637) 0 7
June 13, 2010 Gonzalez Zelaya, Carlos Vladimiro (18234) Liang, Jie (11018) 0 7
June 13, 2010 Shou, Minshan (12479) Zhang, Yue (16799) 0 7
June 13, 2010 Estuardo, Emil (18233) Yu, Jin (18231) 0 7
June 13, 2010 Lee, Jung Hoon (5806) Qian, Bo (15513) 0 7
June 13, 2010 Gourdeau, Daniel (14664) Kim, Myung Wan (16670) 0 7
June 13, 2010 Zhang, Hugh (13150) Zhang, Jian (14384) 0 7
June 13, 2010 Ge, Yongfei (10617) Gan, Jianing (17679) 0 7
June 13, 2010 Price, Guthrie (12829) Chen, Mengmeng (17653) 0 7
June 13, 2010 Wang, Yinli (10158) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
June 13, 2010 Zhou, Yixian (11816) Xu, Yang (11531) 0 7
June 13, 2010 Lui, Eric (7673) Wu, Changlong (12447) 0 7
June 13, 2010 Chen, Yong (5018) Lu, Ke (11746) 0 7
June 13, 2010 Tang, Curtis (9459) Lu, Andrew (14956) 0 7
June 13, 2010 Huang, Xiaohan (16637) Sun, Calvin (12602) 0 7
June 13, 2010 Liang, Jie (11018) Tu, Xinyu (10446) 0 7
June 13, 2010 Jhirad, Nicholas (14813) Gonzalez Zelaya, Carlos Vladimiro (18234) 0 7
June 13, 2010 Yu, Jin (18231) Zhang, Yue (16799) 0 7
June 13, 2010 Shou, Minshan (12479) Estuardo, Emil (18233) 0 7
June 13, 2010 Zhou, Yuan (4566) Lee, Jung Hoon (5806) 0 7
June 13, 2010 Qian, Bo (15513) Dobrescu, Bogdan (6270) 0 7
June 13, 2010 Zhang, Hugh (13150) Gourdeau, Daniel (14664) 0 7
June 13, 2010 Price, Guthrie (12829) Ge, Yongfei (10617) 0 7
June 13, 2010 Zhou, Yixian (11816) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
June 13, 2010 Lu, Ke (11746) Lui, Eric (7673) 0 7
June 13, 2010 Sun, Calvin (12602) Lu, Andrew (14956) 0 7
June 13, 2010 Tu, Xinyu (10446) Jhirad, Nicholas (14813) 0 7
June 13, 2010 Zhang, Yue (16799) Estuardo, Emil (18233) 0 7
June 13, 2010 Lee, Jung Hoon (5806) Qian, Bo (15513) 0 7
June 13, 2010 Ge, Yongfei (10617) Kim, Myung Wan (16670) 0 7
June 13, 2010 Zhou, Yuan (4566) Zhang, Yue (16799) 0 7
June 13, 2010 Tang, Curtis (9459) Tu, Xinyu (10446) 0 7
June 13, 2010 Chen, ZhaoNian (11331) Wu, Changlong (12447) 0 7
June 13, 2010 Lui, Eric (7673) Wang, Yinli (10158) 0 7
June 13, 2010 Liang, Jie (11018) Sun, Calvin (12602) 0 7
June 13, 2010 Yu, Jin (18231) Lee, Jung Hoon (5806) 0 7