Recreated Wall List

 
 1: Zhang, Yue          7d   8+/w0   7+/b0   3-/w0 2-1-0
 2: Gherman, Sorin        6d   7-/w0   8+/b0   4+/w0 2-1-0
 3: Liang, Guangqiu       5d   5+/w0   4+/w0   1+/b0 3-0-0
 4: Lou, Zhixiang        5d   6+/w0   3-/b0   2-/b0 1-2-0
 5: Ling, Di           4d   3-/b0   6+/w0   7-/b0 1-2-0
 6: Hop, Jonathan        4d   4-/b0   5-/b0   8+/w0 1-2-0
 7: Long, Xiangru        3d   2+/b0   1-/w0   5+/w0 2-1-0
 8: Li, Terry          3d   1-/b0   2-/w0   6-/b0 0-3-0 

Games